Use of this website is done by cookies, which are described in the privacy policy. Okay
SALE! NEWS

Hatályos: 2018.05.25.

1. Bevezetés
Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. mint adatkezelő és adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: A-Z CAR PERFORMANCE Kft.
Székhely: 1188 Budapest, Damjanich u. 99/A.
Telephely: 1188 Budapest, Damjanich u. 99/A.
Weblap: a-zperformance.com
Kapcsolattartó: Róbert Gábor
Telefon: +36 30 6364 672
E-mail: info@a-zperformance.com

2. Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A A-Z CAR PERFORMANCE Kft. tevékenysége során az alábbi célokból és jogalapok alapján kezel személyes adatokat:

2.1. Vásárlók
A kezelt adatok a A-Z CAR PERFORMANCE Kft. által forgalmazott termékek szerződés alapján történő teljesítéséhez szükségesek.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Vezeték és keresztnév
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint mindig aktuálisan hatályos számviteli, adó törvények, illetve a PTK.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év, amely alapjául törvényi kötelezettség szolgál..

2.2. Regisztrált ügyfelek
A kezelt adatok az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. ügyfeleinek és termékei iránt érdeklődőknek nyilvántartása.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Vezeték és keresztnév
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: az ügyfél által történő visszavonásig.

2.3. E-mail és adatlap kitöltésével érkezett megkeresések
A kezelt adatok az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. szolgáltatásainak tartalmával kapcsolatos információk hozzáférések nyújtásához szükségesek. Amennyiben nem a szolgáltatások témakörében érkeznek megkeresések, a megküldött adatok azonnal törlésre kerülnek.
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Elérhetőséghez és megszólításhoz szükséges adatok (név, e-mail cím, telefonszám)
Az adatkezelés jogalapja: GGDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés előkészítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.

2.4. Hírlevelek
A kezelt adatok az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. marketing tevékenységét segítik, amely szerint a különböző aktivitásairól hírlevél formában tájékoztatja az arra önkéntesen jelentkezőket.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Vezeték és keresztnév
 • E-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: az ügyfél által történő visszavonásig.

2.5. Számlázással és szerződéssel kapcsolatos személyes adatok
Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. által forgalmazott termékeket minden esetben számlával dokumentálja a vásárlással kapcsolatos fizetés tényét.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Számla kiállításához és elküldéséhez szükséges adatok (név, cím, e-mail cím)
Az adatkezelés jogalapja: GGDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint az aktuális számviteli és adó törvények.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év.

3. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Adatfeldolgozás
Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. tevékenysége végzéséhez alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók a szerződéskötéshez és szolgáltatások nyújtásához szükséges kapcsolattartás és technikai támogatás érdekében a felhasználók adataihoz hozzáférhetnek. Ilyenek lehetnek: adatrögzítők, futárszolgálat, könyvelők, webfejlesztők és webtárhelyet biztosítók.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között írásbeli szerződés szabályozza az adatfeldolgozó által használható adatok körét és célját, és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező Adatfeldolgozók aktuális adatait kérésére közöljük. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

5. Szerver naplózás
A a-zperformance.com weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a regisztrált felhasználók tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja az A-Z CAR PERFORMANCE Kft.-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

6. Cookie (süti) kezelés
A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, azok a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek

Az a-zperfromance.com portál által tárolt sütik az alábbi kategóriákra bonthatók:

Mire használjuk a cookie-kat?
A weboldalunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

 • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
 • a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja
 • beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
 • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:

 • Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
 • Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje önt a számítógép „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

 • Google Analytics
  _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
 • Facebook.com
  datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Sütik blokkolása, törlése
Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat. A böngésző-beállítások megfelelő kezeléséről a Böngésző-beállítások módosítása pontban talál bővebb információt.
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt Sütik blokkolásra vagy törlésre kerülnek, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használta ismételten nem kerül engedélyezésre.

Böngésző-beállítások módosítása
További információ a Sütikről általában, illetve a Sütik használatáról és azok törléséről, blokkolásáról, illetve a Google Analytics által használt Sütikről és azok törléséről, blokkolásáról.

7. Adatbiztonság
Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

Az A-Z CAR PERFORMANCE Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer- megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • milyen forrásból
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy
 • kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.2. A helyesbítéshez való jog
Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb tárolt adatait). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.3. A törléshez való jog
Szintén a bevezetőben említett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a tárolt adatainak törlését.
Törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.
Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.
Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.4. A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.